Česká lékárnická komora vydala Vizi lékárenství 2025

Česká lékárnická komora (ČLnK) připravila dokument Vize lékárenství 2025, v němž se zabývá blízkou budoucností lékárenství. Priority ČLnK v krátkodobém horizontu představil v tiskové zprávě ČLnK její prezident Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

Lékárenská péče je jedním ze základních pilířů zdravotní péče v České republice. V současné době však trpí lékárenství mnoha problémy, které vyplývají do značné míry i z vývoje posledních 30 let, kdy byl důraz naopak kladen zejména na zcela volnou hospodářskou soutěž s přednostním zaměřením na cenu léčivých přípravků, bez jakékoli smysluplné regulace či nastavení pravidel pro rovnoměrnou síť lékáren. Důsledkem je z pohledu dostupnosti lékárenské péče nežádoucí efekt spočívající v oslabování některých jejích částí včetně uzavírání takzvaných jedinečných lékáren ve venkovských oblastech nebo nedostatečné zajištění pohotovostních služeb.
Cílem uvedeného dokumentu je vymezit základní priority ČLnK směřující k poskytování dostupné a kvalitní péče s důrazem na maximální využití odborných znalostí lékárníků coby zdravotníků v první linii. Nové možnosti a nástroje v oblasti elektronizace zdravotnictví se bezpochyby stanou v budoucnosti prostředkem k zjednodušení péče o pacienty a posílení její bezpečnosti.
Zásadním a nenahraditelným prvkem péče však nadále zůstává osobní kontakt lékárníka s pacientem. Ten by měl být zachován v plném rozsahu a dále rozvíjen s přihlédnutím k novým terapeutickým a technickým možnostem. Důležitost systému založeného na osobním kontaktu lékárníka s pacientem se plně ukázala i v krizových měsících let 2020 a 2021 během vyhlášeného nouzového stavu spojeného s pandemií covidu-19, což potvrdily i reprezentativní průzkumy veřejného mínění, provedené společností SC&C v letech 2020 i 2021. V průzkumu z roku 2021 byli lékárníci hodnoceni nejlépe z celého ambulantního sektoru zdravotnictví, což lze připisovat mimo jiné plnému zachování osobního kontaktu lékárníků s pacienty po celou dobu pandemie.
Základní priority ČLnK se týkají tří oblastí: postavení lékárníka v systému zdravotní péče, kritérií pro vznik nových lékáren a spolupráce se státní správou.
Pro poskytování kvalitní a bezpečné léčby pacientů je velmi důležité zachování nezávislého postavení lékárníka a jeho osobního kontaktu s pacientem. Zejména při rozhodování v oblasti odborné problematiky, které musí být vždy vedeno maximálním prospěchem pacienta. To logicky úzce souvisí nejen s rozhodováním poskytovatelů lékárenské péče, ale i se způsobem odměňování poskytované lékárenské péče tak, aby bylo vytvořeno kvalitní ekonomické zázemí poskytovatelům a jejich zaměstnancům.
Pro rovnoměrné rozmístění lékáren v České republice je nutné stanovit jasná geografická a demografická kritéria pro vznik nových lékáren a zachovat odloučená oddělení pro výdej léčiv (OOVL) ve venkovských oblastech. Výsledkem neexistence kritérií pro vznik nových lékáren je nerovnoměrné rozmístění lékáren, které se projevuje v postupném snižování dostupnosti lékárenské péče v periferních a venkovských oblastech a nadměrném zahušťování sítě v městských aglomeracích. Důsledkem je například snižování počtu zaměstnanců, zásob léčivých přípravků nebo omezování přípravy IPLP v lékárnách. Kromě stanovení geografických a demografických pravidel je třeba přijmout také systémovou změnu odměňování zejména s ohledem na venkovské oblasti.
Prioritou ČLnK je také přímá spolupráce na přípravě a úpravě legislativy a účast zástupců ČLnK ve všech komisích, orgánech apod., v nichž se projednávají a rozhodují záležitosti týkající se lékové politiky a lékárenství. Cílem ČLnK je být nadále lídrem a hybatelem potřebných změn.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail