ePoukaz aneb Cesta k jednoduššímu výdeji zdravotnických prostředků

V posledních třech letech proběhla v České republice postupně de facto úplná elektronizace preskripce léčivých přípravků, spojená též se zavedením takzvaného lékového záznamu pacienta. Této změně se museli přizpůsobit nejen lékaři, ale zejména lékárny, které byly nezřídka nuceny obstarat si potřebné technické vybavení a navyknout si na používání nového systému. Nyní po eReceptu přichází další novinka v podobě takzvaných ePoukazů na zdravotnické prostředky, která se tentokrát kromě lékáren dotkne též výdejen či kupříkladu očních optik.

Přinášíme vám článek z časopisu Pharma Profit 41/2021. Je to ochutnávka originálního obsahu, který najdete každé dva měsíce v tištěném vydání. Nechodí vám časopis? Registrujte se k odběru, abyste nezmeškali ani jedno vydání. Zasílání je pro majitele a vedoucí lékáren zdarma.

Do kategorie zdravotnických prostředků spadá široké spektrum produktů, od vybraných respirátorů přes kontaktní čočky až po invalidní vozíky. S účinností od 26. května 2021 je možné na tyto výrobky vystavit (kromě léta známého listinného poukazu) též poukaz elektronický.

V čem tkvěly slabiny dosavadního systému? Co nového právní úprava přináší? A jaké z ní plynou pro provozovatele lékáren a výdejen zdravotnických prostředků povinnosti? Nejen na to se blíže podíváme v tomto článku.

 

Ačkoliv vývoj směrem k digitalizaci probíhal v posledních desetiletích zejména v oblastech regulovaných státem poměrně pozvolně, po vypuknutí pandemie onemocnění covid-19 nabral na obrátkách ve všech oblastech, od justice po zdravotnictví, farmacii nevyjímaje. Do on-line sféry se přesunulo nejen školní vzdělávání či pracovní meetingy, ale vyvstala též naléhavá potřeba distanční preskripce zdravotnických prostředků. Nejen riziko nákazy, ale i dlouhotrvající omezení volného pohybu některým pacientům značně ztížily přístup k tolik potřebným zdravotním pomůckám. Vyzvednutí listinného poukazu u lékaře se stalo pro mnoho skupin obyvatel, zejména pro seniory či chronicky či vážně nemocné pacienty, značně rizikovým, a to z důvodu zvýšeného nebezpečí nákazy vyskytujícího se v čekárně ordinace či v prostředcích hromadné dopravy. Zdravotníci si však dokázali i v této bezprecedentní a nelehké situaci poradit a zanedlouho si mnozí z nich osvojili praktiku v podobě skenování listinných poukazů a jejich následného zasílání pacientům.

 

Nad rámec požadavků evropské legislativy

Zanedlouho bylo však zřejmé, že dlouhodobý problém nemohou řešit poskytovatelé zdravotních služeb „na vlastní pěst“ a že je potřeba k němu přistoupit komplexněji. Ke změně přispěla též skutečnost, že v minulém roce byl na půdě Poslanecké sněmovny projednáván nový zákon o zdravotnických prostředcích adaptující český právní řád na novou unijní úpravu zdravotnických prostředků. Skupina poslanců v čele s profesorkou Věrou Adámkovou převzala iniciativu a navrhla do zbrusu nového zákona o zdravotnických prostředcích (posléze vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2021) nad rámec požadavků evropské legislativy zakotvení elektronických poukazů na zdravotnické prostředky, což bylo přivítáno nejen odbornou veřejností, ale též samotnými poslanci. Pozměňovací návrh byl proto bez rozsáhlejších rozepří a diskusí, jež pozměňovací návrhy tradičně provázejí, relativně snadno schválen.

Na rozdíl od revoluce, kterou přinesly nyní již povinné eRecepty, je současná změna rozhodně méně radikálního charakteru. Především jsou elektronické poukazy obdobně jako eRecepty v letech následujících po jejich legislativním zakotvení prozatím postaveny na bázi dobrovolnosti, tudíž jejich vystavování či přijímání závisí na individuálním rozhodnutí lékaře, resp. pacienta. Přesto lze očekávat, že budou ePoukazy využívány poměrně často, jelikož pro jejich vydávání lze využít již zavedenou platformu vytvořenou pro elektronické předepisování léčivých přípravků, včetně elektronického podpisu, čímž pro lékárny a lékaře odpadá nutnost investice do nových technologií. Dále u zdravotnických prostředků na rozdíl od léčiv nehrozí riziko nežádoucích interakcí jednotlivých předepsaných pomůcek, tudíž odpadá potřeba vazby na evidenci obdobnou lékovému záznamu pacienta.

Jak je již zmíněno výše, poukaz v elektronické formě lze pacientovi vydat pouze s jeho souhlasem. Co se týče způsobu zaslání identifikátoru ePoukazu, každý pacient si bude moci stejně jako v případě eReceptů zvolit, zda preferuje podobu tištěné průvodky či elektronické zaslání, a to prostřednictvím SMS, aplikace eRecept či e-mailem. Bez ohledu na zvolený způsob nesmí být vystavení či přijmutí poukazu samozřejmě žádným způsobem zpoplatněno a identifikátor ePoukazu nesmí být doprovázen jakýmkoliv sdělením reklamní povahy. Při následném uplatnění ePoukazu pacientem musí vydávající neprodleně prostřednictvím systému eRecept sdělit centrálnímu úložišti elektronických poukazů, že předepsaný zdravotnický prostředek již byl vydán. Pro výdej se uplatní stejná pravidla jako v případě poukazu listinného, zejména je nutné, aby i výdej na základě ePoukazů prováděly pouze osoby s patřičnou odbornou způsobilostí.

 

Administrativní zjednodušení

Významnou změnu představuje skutečnost, že v budoucnu by mohly vymezené zdravotnické prostředky předepisovat také všeobecné či dětské sestry (včetně sester v domácí péči). Tato novinka je zakotvena v novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jež byla v pátek 18. 6. 2021 postoupena Senátu, a vzhledem ke všem okolnostem lze v blízké době očekávat její publikaci ve Sbírce zákonů (za předpokladu, že se Senát přikloní na stranu Poslanecké sněmovny a návrh zákona pošle legislativním procesem dál). Spíše než o koncepční změnu se jedná o administrativní zjednodušení přizpůsobující formální postupy fungující praxi, jelikož i nyní v praxi sestry na základě znalosti zdravotního stavu pacientů (například stavu a fáze hojení rány) běžně doporučují lékařům, jaké zdravotnické prostředky je potřeba v konkrétním případě předepsat, a lékař na základě toho vyplňuje pacientovi poukaz. Sestrám by mělo být umožněno předepsat například terapeutická krytí a obvazový materiál k ošetření a hojení chronických ran či inkontinenční, stomické a kompresivní zdravotnické prostředky.

Nový zákon o zdravotnických prostředcích přináší též další změny týkající se předepisování zdravotnických prostředků. Použitelnost (uplatnitelnost) poukazu u výdejce nově bez ohledu na jeho formu činí 30 dnů od jeho vystavení (namísto původních 90 dnů). Lékař stále může stanovit jiný termín použitelnosti, zákon však nyní určuje maximální dobu jednoho roku od vystavení. Lékař však svou volbu nemusí nijak zdůvodňovat, formálně se již neuplatní kritéria zdravotního stavu pacienta a charakteru zdravotnického prostředku, jako tomu bylo dříve. Možnost realizace zásilkového výdeje není u ePoukazu nijak omezena, stejně jako v případě poukazu listinného je tato forma vydání zdravotnického prostředku pacientovi přípustná též pro prostředky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Navzdory nedávným tendencím je situace u léčivých přípravků v tomto směru odlišná, jelikož pozměňovací návrh na umožnění zasílání léčiv vázaných na lékařský předpis byl začátkem měsíce června poslanci opět zamítnut.

 

O čem uvažuje SÚKL

Obdobně jako v případě eReceptu nesmí při předání identifikátoru ePoukazu docházet ke zvýhodnění konkrétního poskytovatele zdravotních služeb nebo k zásahu do práva pacienta na volbu výdejce. Vzhledem k tomu, že výdej zdravotnických prostředků neprovádějí pouze lékárny, ale též specializované výdejny, optiky a smluvní výdejci, může v souladu se zákonem v prvních letech provozu systému docházet k nepřímému znevýhodňování těchto zařízení, jelikož na rozdíl od lékáren nedisponují technologiemi využívajícími ePoukaz. Mnozí se v souvislosti s tím obávají částečného odlivu klientů ve prospěch lékáren, které jsou na ePoukazy připraveny, což by mohlo motivovat menší výdejny k rychlejší elektronizaci, aby si zachovaly konkurenceschopnost.

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) navíc zamýšlí situaci výdejnám zjednodušit zprovozněním on-line aplikace pro výdej i předepisování ePoukazů, s níž se počítalo již v rámci legislativního procesu, avšak prozatím k jejímu představení veřejnosti nedošlo. Do doby zprovoznění webové aplikace je přístup do centrálního úložiště elektronických poukazů možný pouze prostřednictvím systému eRecept. Přesto tato legislativní změna rozhodně představuje krok správným směrem přinášející lepší dostupnost zdravotnických prostředků a ulehčení situace mnoha pacientů.

Mgr. Libor Štajer, advokát

KMVS, advokátní kancelář

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail