Návrh zákona umožňuje odškodnit zdravotní újmy v důsledku povinného očkování

Vláda na počátku tohoto týdne schválila návrh zákona Ministerstva zdravotnictví ČR, který nově umožňuje odškodnit osoby, kterým vznikla újma na zdraví v důsledku povinného očkování.

„Napravujeme dluh z minulosti. Tento zákon byl mými předchůdci dlouho slibován, ale nikdy nebyl dotažen do konce. Dnes se nám to podařilo. Věřím, že pomůže ´otupit hrany´ a přinést záruky těm, kteří se obávají očkování, a také přispět k větší míře proočkovanosti, která v tuto chvíli klesá,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Zákon nyní zamíří do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Podmínkou odškodnění je žádost, kterou poškozený, nebo jeho zákonný zástupce, podá spolu s dalšími podklady na Ministerstvo zdravotnictví ČR do tří let od doby, kdy vznikla újma. „Každý případ bude posuzován jednotlivě, bude se využívat odborných znaleckých posudků, nahlížet do zdravotnické dokumentace a bude-li potřeba multioborového posouzení, svolá se odborná komise,“ přiblížil nové možnosti ministr Vojtěch s tím, že podle odhadů odborníků se bude jednat o jednotky případů ročně. Poškozený, který nebude spokojen se závěrem ministerstva, má právo se obrátit na soud.

„Výše případného odškodnění bude individuální a bude se odvíjet od míry zdravotní újmy. Zákon odkazuje na stejná pravidla, jaká se používají již dnes podle občanského zákoníku, kde je nejvyšší částka u ztížení společenského uplatnění přibližně 10 milionů korun. Považujeme za správné stejnou újmu na zdraví odškodnit stejně, ať je způsobena povinným očkováním, chybou lékaře, dopravní nehodou nebo násilným přepadením. Proto odkazujeme na občanský zákoník,“ doplnil Adam Vojtěch. Soudci s některými zdravotnickými odborníky – lékaři i právníky – připravili metodiku odškodňování, kterou doporučil používat i Nejvyšší soud. Fakticky jde o to, že se konkrétně u každého poškozeného posuzuje jeho zdravotní stav a jeho omezení jednotlivých funkcí, činností nebo uplatnění ve společnosti.

Újma na zdraví musí být pravděpodobným důsledkem povinného očkování, ale nemusí být prokázána příčinná souvislost mezi očkováním a újmou na zdraví. Ministerstvo zdravotnictví vydá k zákonu prováděcí vyhlášku, ve které bude definovat k jednotlivým druhům očkování typickou újmu a dobu, ve které nastává, a to na základě odborného medicínského posouzení. Jde o standardní model užívaný v ostatních zemích a ministerstvo se na něm shodlo s odbornými společnostmi i občanskými sdruženími.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail