Studenti pardubické univerzity získali ocenění za vědecké práce

Tři nejnadanější studenti Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice převzali ocenění od společnosti Pfizer. Ta na základě memoranda o vzájemné spolupráci podporuje projekty, které jsou přínosem pro oblasti biotechnologií a farmakochemie. Autoři oceněných diplomových a bakalářských prací si tak rozdělí 30 000 korun.

Cenu společnosti Pfizer převzali studenti z rukou děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petra Kalendy, CSc. Farmaceutická společnost ocenila autory třech nejlepších diplomových a třech bakalářských prací již potřetí.

„Jménem vedení fakulty blahopřeji všem oceněným a přeji jim dobré uplatnění v praxi, případně hodně úspěchů v jejich dalším studiu. Jsem rád, že v České republice přibývá firem, které myslí na svou budoucnost a věnují se podpoře technického vzdělávání. Cílem udílení cen je nejen motivace studentů k vytvoření diplomových prací vynikající úrovně, ale také trvalé zvyšování prestiže vědecko-výzkumné práce,“ říká proděkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petr Mošner, Dr. a dodává: „Dalším významným aspektem je popularizace technického vzdělávání v oblasti chemie, vedoucí k formování vysoce kvalifikovaných odborníků. Vždyť chemie má pro fungování naší společnosti nezastupitelný význam a je oborem, bez kterého se náš každodenní život neobejde.“

Společnost Pfizer spolupracuje s více než 250 univerzitními a vědeckými partnery po celém světě. „V České republice jsme si pro spolupráci vybrali Univerzitu Pardubice, jejíž nejstarší fakulta má v odborných kruzích oprávněně vysoké renomé. Význam propojení farmaceutického průmyslu s akademickou sférou dokládá i fakt, že výsledky jedné z letošních oceněných diplomových prací byly publikovány v prestižních impaktovaných časopisech ještě před jejím dokončením,“ hodnotí tříletou spolupráci ředitel společnosti Pfizer v České republice Pavel Sedláček.

Návrhy na ocenění prací podaly příslušné komise pro státní závěrečné zkoušky, ve kterých kromě akademických pracovníků zasedali také odborníci z praxe. Významným kritériem pro hodnocení byla kromě úrovně práce, obhajoby a oponentských posudků také aktuálnost studované problematiky a možnost využití získaných výsledků v praxi.

Ceny společnosti Pfizer v roce 2018 získali tito studenti magisterských programů:

1. Lucie Kocourová za diplomovou práci Syntéza substituovaných 4-amino-1-arylpyrazol-3-karboxylátů s využitím diazoniových solí ve studijním programu Chemie, studijním oboru Organická chemie. Vedoucím diplomové práce byl doc. Ing. Petr Šimůnek, Ph.D.

2. Eliška Pilařová za diplomovou práci Nový derivát Corey laktonu jako modelový meziprodukt syntézy vybraných prostaglandinů ve studijním programu Chemie a technologie materiálů, studijním oboru Technologie organických specialit. Diplomovou práci vedl doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D.

3. Aneta Čápová za diplomovou práci Potenciometrické a spektrometrické stanovení postupných disociačních konstant antidepresiva Vortioxetinu a léčiva Lesinuradu ve studijním programu Speciální chemicko-biologické obory, studijním oboru Analýza biologických materiálů. Vedoucím diplomové práce byl prof. RNDr. Milan Meloun, Dr.Sc. Již v průběhu vypracování diplomové práce byly unikátní výsledky výzkumu publikovány ve dvou mezinárodních analytických časopisech Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis a Journal of Solution Chemistry.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail